آخوندی بی‌سر و سامانی را در حمل‌ و نقل رواج داد

Home / آخوندی بی‌سر و سامانی را در حمل‌ و نقل رواج داد

آخوندی بی‌سر و سامانی را در حمل‌ و نقل رواج داد
مدیرعامل شرکت‌های تعاونی مسافربری گفت: در زمان صدارت آقای آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی شاهد بی‌سروسامانی در حوزه حمل‌ونقل مسافر بودیم.

آخوندی بی‌سر و سامانی را در حمل‌ و نقل رواج داد

مدیرعامل شرکت‌های تعاونی مسافربری گفت: در زمان صدارت آقای آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی شاهد بی‌سروسامانی در حوزه حمل‌ونقل مسافر بودیم.
آخوندی بی‌سر و سامانی را در حمل‌ و نقل رواج داد