آب شرب تهران گران می‌شود

Home / آب شرب تهران گران می‌شود

آب شرب تهران گران می‌شود
از نخستین روز سومین ماه فصل پاییز امسال قیمت آب شرب در پایتخت نسبت به مناطق مختلف گران خواهد شد.

آب شرب تهران گران می‌شود

از نخستین روز سومین ماه فصل پاییز امسال قیمت آب شرب در پایتخت نسبت به مناطق مختلف گران خواهد شد.
آب شرب تهران گران می‌شود